Algemene voorwaarden - service zoals het zou moeten zijn

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenis, tenzij uit de context het tegendeel blijkt:

> Bedenktijd betekent de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

> Consument betekent de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

> Dag betekent kalenderdag;

> Digitale inhoud betekent gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; Duurzame gegevensdrager betekent elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat een consument of wijntuinen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

> Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

> Overeenkomst op afstand betekent een overeenkomst die tussen wijntuinen en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

> Herroepingsformulier betekent het in de bijlage van deze voorwaarden opgenomen formulier voor een consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

> Wijntuinen betekent de onderneming Wijntuinen, gevestigd aan Woestduinstraat 141-2 Amsterdam, te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73513164; en Website betekent de website van wijntuinen, zijnde www.wijntuinen.nl.


Toepasselijkheid

> Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van wijntuinen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen wijntuinen en een consument.

> Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal wijntuinen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

> Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Aanbod

> Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten, digitale inhoud en/of diensten binden wijntuinen niet.

> Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Overeenkomst

> De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

> Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt wijntuinen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.


Herroepingsrecht

> De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

> De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. wijntuinen mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; of

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

> De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

> De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.


Behandeling product tijdens de bedenktijd

> Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

> De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


Uitoefening van het herroepingsrecht

> Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het herroepingsformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan wijntuinen.

> Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) wijntuinen. Dit hoeft niet als wijntuinen heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verlopen.

> De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door wijntuinen verstrekte instructies.

> Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

> De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

> Indien verrichting van de dienst aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.


Verplichtingen van wijntuinen bij herroeping

> Als wijntuinen de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

> Wijntuinen vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door wijntuinen in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij wijntuinen aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. wijntuinen gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

> Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft wijntuinen de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Prijs

> Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.z

> In afwijking van het vorige lid kan wijntuinen producten en/of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

> Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

> Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien wijntuinen dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

> De in het aanbod van producten en/of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Nakoming overeenkomst en extra garantie

> Wijntuinen staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

> Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiksvoorschriften.

> Een door wijntuinen diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover wijntuinen kan doen gelden indien wijntuinen is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

> Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van wijntuinen, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


Uitvoering overeenkomst en levering

> Wijntuinen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

> Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan wijntuinen kenbaar heeft gemaakt.

> De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven aan wijntuinen. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan wijntuinen. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de consument.

> Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

> De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.

> Wijntuinen zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

> Na ontbinding conform het vorige lid zal wijntuinen het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

> Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij wijntuinen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan wijntuinen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

> De aangeboden evenementen kunnen enkel worden afgenomen gedurende de adoptie periode. Wanneer de adoptie periode is afgelopen vervalt het recht op deelname aan de evenementen.

> De consument dient het geleverde product bij levering aan postkantoor of ophaalpunt binnen de door PostNL gestelde 7 dagen op te halen. Informatie omtrent de levering van PostNL wordt naar het opgegeven e-mail adres gestuurd. Na 7 dagen zal PostNL het product retour sturen aan Wijntuinen, de kosten hiervan neemt Wijntuinen op zich. Voor het opnieuw versturen van het product naar de consument zal Wijntuinen €15,- in rekening brengen. 


Betaling

> Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

> De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan wijntuinen te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.


Accounts en registratie

> De consument kan een account aanmaken of zich anderszins registreren op de website. Wijntuinen behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een dergelijke registratie te weigeren of de registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld na constatering van onregelmatigheden.

> De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. De consument staat in voor het gebruik van zijn inloggegevens, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

> De consument zal wijntuinen onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

> Het is de consument niet toegestaan meer dan één account aan te vragen of te beheren. Het is de consument verder niet toegestaan (opnieuw) een account aan te vragen of te beheren nadat wijntuinen de aanvraag van de consument voor een account heeft geweigerd of een account van de consument na registratie heeft opgeheven.


Overmacht

wijntuinen en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Algemene Voorwaarden 4


Klachtenregeling

> Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij wijntuinen.

> Bij wijntuinen ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door wijntuinen binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

> Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

> Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Wijntuinen.Gezien Wijntuinen is aangesloten bij het webwinkelkeur kan de consument bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden zich wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr

> Een klacht schort de verplichtingen van Wijntuinen niet op, tenzij Wijntuijnen schriftelijk anders aangeeft.

> Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Wijntuinen, zal Wijntuinen naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


Privacy en veiligheid

> Wijntuinen respecteert de privacy van de klant. wijntuinen behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert wijntuinen passende beveiligingsmaatregelen.

> Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van wijntuinen.


Overig

> Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

> De administratie van wijntuinen geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

> Wijntuinen is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

> Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. wijntuinen zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

> Met  het aangaan van de aankoop verklaart de koper dat hij/ zij ouder is dan 18 jaar. 


Toepasselijk recht

Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen wijntuinen en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.